Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone

 

 

Projektą įgyvendina Plungės socialinių paslaugų centras. Įstaiga atitinka socialinės globos normatyvus bei turi licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugą.

Nuo 2017 m. gegužės  2 d.  Plungės socialinių paslaugų centras pradėjo įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos)  į namus teikimas Plungės rajone“.  Projekto trukmė – 30 mėn.

Kas tai yra integrali pagalba į namus?

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

 1. Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 2. Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Integralios pagalbos tikslas – kvalifikuotos specialistų komandos bei savanorių pagalba sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integrali pagalba asmens namuose yra teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, reabilitacijos specialistas, psichologas, savanoriai.

Teikiamos paslaugos:

 • Informavimas, konsultavimas;
 • Tarpininkavimas, atstovavimas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Asmens higiena ir priežiūra;
 • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas; Pagalba judant;
 • Psichologinės pagalbos organizavimas;
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su negalia ir vaikai (nuo 2 iki 18 metų), kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis, ir deklaravę gyvenamąją vietą Plungės miesto savivaldybėje.

Kur kreiptis?

Plungės miesto gyventojai, pageidaujantys gauti integralios pagalbos paslaugas, ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo turėtų kreiptis į Plungės socialinių paslaugų centrą  (Mendeno g. 4, 201 kab.). Išsamesnė informacija teikiama telefonais:  8 604  67 392; 8 670 73 724;  el. p. soc.par.centras@gmail.com.

Pateikiami dokumentai:

 • prašymas paslaugoms gauti,
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (ir jų kopijos),
 • neįgaliojo pažymėjimo kopija,
 • šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas (F 027a forma),
 • pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos kopija,
 • teismo nutarties dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba) kopija.

Kokia yra integralios pagalbos namuose teikimo trukmė?

Integrali pagalba teikiama iki 4,5 val. (slaugos ir globos)  per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose.

Dienos socialinės globos valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).

Slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).

Kiek kainuoja integralios pagalbos į namus paslaugos?

Integralios pagalbos paslauga teikiama kaip viena paslauga, susidedanti iš dviejų dalių:

 • Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą asmens namuose, nustatytas Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.T1-305. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis – 2,32 Eur už 1 val.. (mokėjimas už dienos globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas).
 • Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.