Korupcijos prevencija

Apie galimai daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas su kuriomis Jums galbūt teko susidurti Plungės Socialinių paslaugų centre prašome pranešti už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui Dianai Lisienko tel. 8-604-67392, el. p. soc.paslaugukorupcija@gmail.com 

Pranešti apie korupciją galima LR specialiųjų tyrimų tarnybai:

Tel. 8-52-663333 (budintis STT pareigūnas patars kaip elgtis konkrečiose situacijoje, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą);

STT internetinėje svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija

 

2018 m. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas

 

PATVIRTINTA
Plungės socialinių paslaugų centro
direktorės 2014 m. gegužės  30 d.
įsakymu Nr. V-1-44

PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

$1I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

         Korupcijos prevencijos Plungės socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Centre.                                                                                                                                                         Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant išvengti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Programa įgyvendinama pagal  Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programą.

Korupcija – valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, darbuotojui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar darbuotojo einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas;

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. Pvz.: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, kai tokių siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

$1II.                KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ

Už korupcijos prevenciją Plungės socialinių paslaugų centre  atsako įsakymu paskirtas darbuotojas. Bendros korupcijos prielaidos Centre:                                                                                                            1. Socialinės (santykinai maži darbuotojų atlyginimai).                                                                                 2. Teisinės (Lietuvos Respublikos teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais, trūksta viešumo, įstatymų bei įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų kokybės trūkumas).                                                                                                                                   3. Visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, piliečių (taip pat ir klientų) nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.                                4. Plungės socialinių paslaugų centro vykdomos funkcijos, veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

$14.1.   Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai;

$14.2.   Įstaigos biudžeto lėšų racionalus panaudojimas;

$14.3.   Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas socialines paslaugas.

5.    Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos įstaigoje pasekmės:

5.1. pablogės teikiamų paslaugų kokybė bei paslaugų prieinamumas;

5.2. sumažės klientų pasitikėjimas įstaigos teikiamomis paslaugomis;

5.3. pablogės viešojo administravimo kokybė, atsiras neoficiali sprendimų priėmimo tvarka.

5.4.sumažės Centro  veiklos veiksmingumas;

5.5.atsiras socialinė įtampa, kuri mažina klientų bei visuomenės pasitikėjimą Centro administravimo kokybe.

6.     Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo prielaidas, galima numatyti veiksmingas prevencijos programos poveikio priemones.

$1III.             PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

7. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Centre prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Centro bei jų darbuotojų veiklą.                                                                                                    8.  Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos Centrui, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms paslaugoms teikti, klientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.                                                                                       9. Korupcijos prevencijos tikslui  pasiekti numatoma:                                                                              9.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos socialinių paslaugų sistemoje programos priemonių įgyvendinimą; 9.2. nustatyti veiklos sritis Centre, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

9.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;                              9.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;                   9.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;      9.6. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų socialinių paslaugų teikimo sistemoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas kliento teises ir laisves, Centro darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;                                                                                  9.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą Centre;                                                                                           10. sukurti efektyvų kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas mechanizmą;                             11. paskirti asmenį, kuriam pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.                                     12. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės Plungės socialinių paslaugų paslaugų centre yra:                                                                                                                                                             12.1. Korupcijos prevencijos programos parengimas;                                                                     12.2. Darbuotojų švietimas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos programos  Plungės socialinių paslaugų centre įgyvendinimą;                                                                                                     12.3. Įstaigos darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais;                                                  12.4. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;                                                                                12.5. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimas;          12.6. Informacijos, kur turi kreiptis klientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika skelbimas;                                                                                                 12.7. Nustatytų korupcijos atvejų įstaigoje paviešinimas;                                                                        12.8. Informacijos apie išaiškintus korupcijos atvejus įstaigoje rinkimas ir analizė.

$1IV.             INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ, KORUPCINIŲ PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

13. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:                                                        13.1 . Tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų;                                                     13.2. Vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos;                                                                             13.3. Analizuoti pagrįstus įtarimus dėl darbuotojo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją;                                                                                                       13.4. Gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.

$1V.                SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

14. Programa siekiama tokių rezultatų:                                                                                        14.1 Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;                                                                                     14.2. Padidinti nepakantumą korupcijai;                                                                                         14.3. Pagerinti korupcijos prevencijos Centre organizavimą;                                                                             14.4. Padidinti lankytojų pasitikėjimą Centro veikla ir darbuotojais.                                                        15. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimas priemonių vykdymas ir kontrolė vertinami pagal šiuos rodiklius:                                                                                                                    15.1  Atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinamų skaičių;                                                             15.2. Įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;                                            15.3. Neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;                                             15.4. Priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais;                                                                         15.5. Asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičius;                                         15.6. Ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;                                                                               15.7. Anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį;                                             15.8. Darbuotojų mokymų korupcijos prevencijos klausimais skaičių.

V.I       PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

16.  Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Programos priemonių 2014-2015 m. įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.                                                                                                                                         17. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas įstaigos vadovo įsakymu.

18. Centro atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atlieka programos vykdymo stebėseną ir vertinimą.                                                                                                        19. Atsiskaitomybė: periodiškai du kartus metuose nurodytais terminais informuoja apie  priemonių plano vykdymo eigą įstaigos vadovui.

PATVIRTINTA

Plungės

socialinių paslaugų centro

direktorės 2014 m. gegužės  30 d.

įsakymu Nr. V-1-44

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO PLANAS

2014-2015 METAMS

Eil. Nr.

Korupcijos prevencijos programos priemonės

Įvykdymo laikas

Atsakingas asmuo

1

2

3

4

1. Paskirti atsakingą asmenį už Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą 2014 m. gegužė Direktorė
2. Skatinti įstaigos darbuotojus pranešti apie korupcijos atvejus Individualių pokalbių bei susirinkimų metu Direktorė;

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

3. Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. Nuolat Direktorė
4. Skelbti Korupcijos prevencijos programą su jos įgyvendinimo priemonių planu interneto svetainėje. 2014 m birželio mėn. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
5. Reguliarus skundų, pareiškimų dėl galimų korupcijos atvejų tyrimas,  bei vertinimas pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos. Nuolat Direktorė;

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

6. Išsiaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą. Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
7. Analizuoti darbuotojų pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos įstaigoje Gavus pasiūlymą Direktorė;

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

8. Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie asmenis, dirbančius įstaigoje ir padariusius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Per 10 d. nuo informacijos gavimo Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
9. Pasirašytinai supažindinti darbuotojus su įstaigoje priimtais dokumentais, susijusiais su korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu jai įgyvendinti. 2014 m. birželis Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
10. Pateikti  ataskaitą, apie įstaigoje vykdytą korupcijos prevencijos veiklą. Du kartus metuose Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.