Teisės aktai

 

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla:

LR „Socialinių paslaugų įstatymas“ 2006-01-19 Nr. X-493. Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

LR SAD ministro įsakymas įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

LR „Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas“ 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603 Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/bahXwHPDOb

LR “Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas” Suvestinė redakcija nuo 2019-04-19 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/zKnPrLHqwo  

LR SAD ministro įsakymas “Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo” 2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 2002-03-27. Nr. 405. Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163202/RjtEyuFXdX

LR SAD ministro įsakymas „Dėl LR SAD ministro 2002-04-18 įsakymo nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 2018-07-13. Nr. A1-368. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c4584422892e11e8aa33fe8f0fea665f

LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. 2000-07-18. Nr. VIII-1864. Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01 iki 2019-06-30. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr

LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2019-04-20. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

LR SAD ministro įsakymas „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 2014-02-14. Nr. A1-83. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db/EskLrXnuyQ

VVTĮT prie SADM direktoriaus įsakymas „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“. 2011-06-22. Nr. BV-16. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403315

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“. 2017-07-17. Nr. 386. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1b434a00202d11e58a4198cd62929b7a

LR SAM ir SAD ministro įsakymas „Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant, asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“. 2001-07-24. Nr. 404/96. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.146324/asr

VVTĮT prie SADM direktoriaus įsakymas „Dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2018-09-11 Nr. BV-148. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/680056f0b78b11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-2y4hgslu6

LR SAD ministro įsakymas 2004-06-18 įsakymo Nr. A1-154 „Dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 2009-07-24. Nr. A1-467. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236054/uHkleZZzvP

LR SAD ministro įsakymas 2019 m. gegužės 20 d. Nr. A1-285 “Dėl 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e58a33607bfe11e98a8298567570d639

LR Vyriausybės 2002-09-10 nutarimo Nr. 1422 „Dėl įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 2009-05-20. Nr. 457. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/75747861f0f111e5bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=-1cwxvqbjj1

LR Šeimynų įstatymas. 2010-02-11. Nr. XI-681. Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365491/asr

LR SAD ministro įsakymas „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko soc. globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2006-06-27 Nr. A1-179 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279576

LR Išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621, Suvestinė redakcija nuo 2019-04-19 iki 2019-05-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5981/asr

LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas 2011-05-26 Nr. XI- 1425. Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400334/asr

LR SA ministro įsakymas 2009 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-714 Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Suvestinė redakcija nuo 2014-12-01  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351938/FxwNAlXXJx

Plungės rajono savivaldybės patvirtinti teisės aktai:

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Plungės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b091b6b08afc11e6b969d7ae07280e89

Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmenims namuose tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas dėl paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo

Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašo papildymas

Dėl neigaliuju aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos