Apie mus

Plungės socialinių paslaugų centras – Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga įkurta 2003 m. vasario 14 d. Veikla pradėta nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinės globos normų aprašu, Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, Lietuvos higienos norma HN 124:2009 „Vaikų globos įstaigos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir patvirtintais Įstaigos nuostatais.

Socialinių paslaugų centro misija – bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių asmenims, kuriems būtina pagalba, užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir tenkinant jų būtinuosius poreikius.

Vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams ir efektyviai vykdyti jai priskirtas funkcijas.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

 • teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl amžiaus, negalios,  socialinių problemų negali savarankiškai rūpintis asmeniniu ( šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
 • teikti socialinės globos paslaugas globojamam (rūpinamam) ir laikinai Įstaigoje apgyvendinamam vaikui (toliau – vaikas) nuo gimimo iki 18 metų amžiaus, o jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų amžiaus, sudaryti vaikui tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Centro uždaviniai:

 • sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spęsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti;
 • rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas senyvo amžiaus, negalią turintiems žmonėms, šeimoms, kitiems asmenims, atsižvelgiant į gyventojų poreikius;
 • pagal gyventojų poreikius, turimą materialinę bazę ir atsižvelgiant į finansines galimybes, plėtoti teikiamas socialines paslaugas ir socialinių paslaugų įvairovę bendruomenėje, socialines paslaugas artinti prie asmens gyvenamosios vietos;
 • aprūpinti savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis, dalyvauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo ir kitų labdaros organizacijų veikloje;
 • organizuoti ir teikti trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą (rūpybą) vaikams;
 • užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;
 • sudaryti vaikui artimas šeimai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
 • dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais ir užtikrinti, kad pagal įvertintus individualius vaiko poreikius būtų sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas; 
 • pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
 • parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje; 
 • teikti neformaliojo ugdymo paslaugas;
 • užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Centro vertybės:

 • profesionalumas – dirbame efektyviai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atliekame sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobuliname savo profesinius įgūdžius, ieškome geriausio sprendimo, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs;
 • bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, nuolat rengiame ir įgyvendiname projektus su įvairiais socialiniais partneriais;
 • atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla;
 • pagarba žmogui – mes vertiname žmogų kaip svarbiausią vertybę, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, empatiški, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei;
 • inovatyvūs – siekiame naujų darbo formų ir metodų, esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

Informacija atnaujinta 2021-05-28