Asmenims su negalia pradedama teikti asmeninio asistento pagalba

Pradedama teikti asmeninio asistento pagalba žmonėms su negalia. Ji padės užtikrinti didesnes galimybes dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje.

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes, teiks:

  • asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • palydės asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt.;
  • teiks asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruoš stalo įrankius, padės juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuos mitybą ir kt.);
  • teiks asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo).

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad asmeninis asistentas neteiks pagalbossusijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatliks už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdys slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. Dėl asmeninės pagalbos teikimo gali kreiptis neįgalieji, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Asmeninę pagalbą Plungės rajone teiks Plungės socialinių paslaugų centras. Asmeninio asistento paslaugą galės teikti ir fizinis asmuo, kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turės išklausyti įvadinius individualaus priežiūros personalo mokymus.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas individualiai kiekvienam asmeniui, turinčiam negalią, kompleksiškai vertinant sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurie yra būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis:

  • asmeninė pagalba teikiama nemokamai neįgaliajam, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, t. y. 256,00 eurai;
  • jei negalią turinčio asmens pajamos viršija 256,00 eurus, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų neįgaliojo pajamų.

Kur pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos teikimo?

Asmenys, pageidaujantys gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 102 kabinetą ir pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.

Teikiant prašymą-paraišką, reikės pateikti asmens tapatybę ir negalią patvirtinančius dokumentus, pažymas apie asmens gaunamas pajamas (jei tokių duomenų Savivaldybės administracija neturės), pagal poreikį – kitus dokumentus.

Informacija teikiama  telefonu (8-448) 20 407 arba el. paštu parama@plunge.lt

Pridedama. 

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. DE-1062 „Dėl Plungės rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą ir Plungės rajono savivaldybės valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“

Socialinės paramos skyriaus inf.

2022-05-02