PAGALBOS VAIKUI IR ŠEIMAI PADALINYS

Pagalbos vaikui ir šeimai – Plungės socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys apima Bendruomeninius vaikų globos namus, Palydėjimo paslaugą jaunuoliams ir Krizių centrą.

Pagalbos vaikui ir šeimai padalinys veikia adresu: V. Mačernio g. 31, Plungė.

Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio vedėjos kontakai: Erika Širvinskienė, tel. 867829185, el. p. sirvinskiene.bvgn@gmail.com

Krizių centras

Intensyvi krizių įveikimo paslauga – visuma paslaugų krizę patiriantiems asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, siekiant atkurti jų savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslauga susideda iš:

 • informavimo, konsultavimo;
 • bendravimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • laikino apgyvendinimo;
 • psichosocialinės pagalbos;
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
 • darbo įgūdžių ugdymo;
 • kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Krizių centre apgyvendinamos sunkumų patiriančios šeimos, turinčios vaikų, sunkumų patiriantys vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, vienišos mamos su mažamečiais vaikais, negalią turintys tėvai su vaikais.

Taip pat organizuojama vaiko laikinoji priežiūra apgyvendinant vaiką kartu su jo tėvais ar vienu iš jų, kuris nekelia pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui, vadovaujantis Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašu, nustačius vaiko apsaugos poreikį.

Įstaigoje tenkinami pagrindiniai vaiko raidos poreikiai, sudaroma galimybė gyventi skirtingų lyčių asmenims. Taip pat sudaromos sąlygos vaiko tėvams dirbti, vykdyti kitus savo įsipareigojimus, užtikrinamas vaikui nenutrūkstamas dalyvavimas mokymosi ir ugdymosi procese.

Paslaugą Šeimos paramos tarnybos Krizių centre vienu metu gali gauti iki 15 asmenų.

Krizių centro darbuotojai:

Socialinė darbuotoja Edita Giedraitienė

Socialinė darbuotoja Kristina Višinskytė

Individualios priežiūros darbuotoja Genoveita Saudargienė

Individualios priežiūros darbuotoja Aldona Gabševičė

Individualios priežiūros darbuotoja Žaneta Vaitkienė

Krizių centro  tel. 8 667 06 133 – paslaugos teikiamos visą parą

Adresas: V. Mačernio g. 31, Plungė

PALYDĖJIMO PASLAUGA JAUNUOLIAMS

Palydėjimo paslauga jaunuoliams – paslauga skirta asmenims sulaukusiems pilnametystės (iki 24 m.), kuriems buvo teikiama socialinė globa (rūpyba) įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimo tikslas – padėti jaunuoliams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas.

Paslauga susideda iš:

 1. Informavimo, konsultavimo;
 2. Tarpininkavimo ir bendravimo;
 3. Apgyvendinimo;
 4. Psichologinės – psichoterapinės pagalbos organizavimo;
 5. Minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimo (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.);
 6. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, perkant reikalingas prekes, paslaugas, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
 7. Darbo įgūdžių ugdymo;
 8. Kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams įsteigta nuo 2022-04-01 dienos ir teikiama adresu – V. Mačernio g. 31, Plungė.

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams darbuotojų ir jų kontaktai:

Socialinio darbuotojo padėjėja Žaneta Vaitkienė

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BVGN) – Plungės socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinys, trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą/rūpybą teikianti socialinės globos institucija, esanti atskirose patalpose, t. y., butuose adresu: Vėjo g. 12-17 ir Vėjo g. 12-26. Pagal šeimai artimos aplinkos modelį, namų aplinkoje, bute gali gyventi iki 6 (5) vaikų, yra sudaromos sąlygos broliams ir seserims gyventi kartu, tai pat vaikams sudaromos sąlygos gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje.

BVGN, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

 1. suteikia vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo gerovei.
 2. pasitelkdami kitus specialistus (švietimo įstaigos darbuotojus/pedagogus, sveikatos priežiūros ar kitokią pagalbą vaikui teikiančius specialistus), padeda vaikui įveikti patirtas netektis ir (ar) trauminę patirtį ir užmegzti su aplinkiniais saugius emocinius ryšius, sukuria vaikui emociškai palankią aplinką.
 3. organizuoja pagal poreikį vaiko aprūpinimą reikalingomis pagalbos priemonėmis.
 4. sukuria vaikui emociškai palankią aplinką, ugdančią vaiko savarankiškumą ir finansinį raštingumą, dalyvauja veiklose, programose ir projektuose, skirtuose padėti vaikui tinkamai pasirengti savarankiškai gyventi šeimoje ir visuomenėje.
 5. kartu su vaiko formaliojo ugdymo įstaiga organizuoja papildomas ugdymo paslaugas, siekdami padidinti vaiko akademinį pažangumą.
 6. nustato išlaidų, skiriamų BVGN gyvenančių vaikų savarankiškumui ugdyti ir (ar) individualiems poreikiams tenkinti.
 7. įvertina vaiko individualius poreikius, stipriąsias ir silpnąsias jo puses, sudaro ir įgyvendina individualius, išsamiu ir visapusišku vaiko poreikių vertinimu pagrįstus, socialinės globos planus.
 8. laikosi vaiko gyvenamosios vietos pastovumo principo, užtikrindami vaikui nuolatinę gyvenamąją vietą ir pagal galimybes nuolat su vaiku dirbančių BVGN darbuotojų bei kitų specialistų komandą.
 9. BVGN darbuotojai vykdo bet kokios formos smurto prieš vaiką ir vaiko išnaudojimo prevenciją.
 10. organizuoja vaikui reikalingas paslaugas bendruomenėje, atsižvelgdami į individualius jo poreikius ir geriausius vaiko interesus.
 11. bendradarbiauja su vaiko biologine šeima bei fiziniais asmenimis, jei tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams.
 12. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, atvejo vadybininkais, švietimo įstaigos darbuotojais / pedagogais, sveikatos priežiūros ar kitokią pagalbą vaikui teikiančiais specialistais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus (toliau – VVTAĮT) specialistais, globos centrais ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, švietimo, sveikatos, teisėsaugos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis šeimos ir (ar) vaiko gerovės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos srityje.
 13. sudaro sąlygas vaikui dalyvauti priimant sprendimus, tiesiogiai arba netiesiogiai turinčius poveikį jo gyvenimui, situacijai, ateičiai.
 14. vykdo likusio be tėvų globos vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas.

Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai ir jų kontaktai:

Socialinė darbuotoja Vitalija Rimkevičienė,

tel. 866706233, el. p. bendruomenesvaikunamai.plunge@gmail.com

Socialinė darbuotoja Lijana Abrutienė,

tel. 866706233, el. p. bendruomenesvaikunamai.plunge@gmail.com

Socialinė darbuotoja Vida Valeckienė,

tel. 867959233, el. p. plungebvgn2@gmail.com

Aurelija Mileriutė,

tel. 867959233, el. p. plungebvgn2@gmail.com

Socialinio darbuotojo padėjėja Elvyra Latakienė

Socialinio darbuotojo padėjėja Jolanta Šinkūnienė

Socialinio darbuotojo padėjėjas Vilius Jurkus

Socialinio darbuotojo padėjėja Lina Lidekauskienė

Socialinio darbuotojo padėjėja Regina Jucienė

Socialinio darbuotojo padėjėja Loreta Vaškienė

3 -iasis bendruomeninių vaikų globos namų gimtadienis!

2021 m. gruodžio 9 d. Plungės socialinių paslaugų centro Bendruomeninių vaikų globos namai atšventė 3 metų gimtadienio šventę. Gimtadienio proga pasveikinti atvyko šiuose namuose gyvenančių vaikučių krikšto mamos – Inesa Klišonienė, Odeta Misiūnienė, Aurelija Grikštienė, taip pat ir Pavaduotoja soc. reikalams Aušra Meškauskienė bei Padalinio vadovė Erika Širvinskienė. Svečiai palinkėjo, kad šituose namuose visada būtų jauku ir miela gyventi. Kad niekada netrūktų meilės, šilumos ir dėmesio. Vėliau visi suvalgėme gardų gimtadienio tortą, kurį iškepė BVGN darbuotojos ir ragavome kitas vaišes.
Dėkojame svečiams už smagų laiką kartu, gausias dovanas, šiltą bendravimą, dovanotą dėmesį bei meilę vaikams.
BVGN padalinio vadovė Erika Širvinskienė
        

2021 m. vasarą ypač turiningai atostogauja Plungės socialinių paslaugų centro globotiniai/rūpintiniai. Atostogaudami derinome  pažintinius , kultūrinius,  sveikatingumo ir pramoginius tikslus. Plaukėme baidarėmis, dalyvavome ištvermės žygyje pajūriu, įveikėme 15 km. distanciją, dviračiais apvažiavome Platelių ežerą, pramogavome Palangoje: važinėjome mašinėlėmis, kartingais,  šokinėjome ant batuto, aplankėme Nidoje esančias  ,,Parnidžio“  kopas, smėlio laikrodį, stovyklavome  dvejose vaikų vasaros stovyklose. 

     Už nepakartojamas vasaros atostogų akimirkas,  nuoširdų ačiū tariame savo ilgamečiui rėmėjui V. Ilginiui.

    

Plungės socialinių paslaugų centro pavaduotoja socialiniams reikalams Aušta Meškauskienė

Bendruomeninių vaikų globos namų 1-asis gimtadienis

     2019 m. gruodžio 10 d. Bendruomeniniai vaikų globos namai , įsikūrę 2018 m. gruodžio 10 d.,  Plungėje, šventė pirmąjį savo gimtadienį. Pirmųjų Bendruomeninių vaikų globos namų įsikūrimas siejasi su pertvarkos procesu, nes kartu įgyvendinome ir  ES projektą „Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms“. Kokybišką paslaugų teikimui  talkininkavo ir regioninių procesų ekspertė Živilė Jurgutienė.

          Vaikai bute gyvena, nors ir be tėvų globos, tačiau – kaip tikruose namuose, artimos aplinkos šeimai principu. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvena šeši vaikai, jų tarpe keturios mergaitės ir du berniukai. Vaikų amžius nuo 9 iki 17 m. Namuose dirba dvi socialinės darbuotojos ir dvi socialinio darbuotojo padėjėjos. Gimtadienio proga apžvelgėme metų įvykius užfiksuotus nuotraukose: stovyklos, išvykos, ekskursijos, žygiai su rėmėjais, aplankyti renginiai, koncertai, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklos ir pan. Vaikai ir darbuotojai vaišinosi gimtadienio tortu, mėgavosi buvimu kartu.

    Šiandien galime drąsiai teigti, pokyčiai gerąja linkme – akivaizdūs, vaikai apgaubti nuolatiniu dėmesiu ir meile, linkę labiau išreikšti save, geresnės nuotaikos, iniciatyvesni. Norisi palinkėti: vaikams- sėkmės, darbuotojams- ištvermės, rėmėjams- sveikatos. Glaudus bendradarbiavimas galimas tik susitelkus visiems, kurie prisiliečia tiesiogiai prie vaikų. Dėkojame vaikams, darbuotojams, rėmėjams.

Plungės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Meškauskienė, Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų globos grupės padalinio vadovė Erika Širvinskienė.

  

2019-12-20

 

2018 m gruodžio 7 dieną Plungėje atidaryti pirmieji bendruomeniniai vaikų globos namai.

Atsisakant institucinės vaikų globos bendruomeniniuose vaikų globos namuose nuolat gyvena 6 tėvų globos netekę vaikai iki 18 metų.

bendruomeninių vaikų globos namų atidarymas

 

Informacija atnaujinta 2023-08-31