Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas Šeimos paramos tarnybos atvejo vadybininko pareigoms užimti (2 etatai)

Įstaigos pavadinimas:  Plungės socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Mendeno g. 4,  Plungė.

Įmonės kodas: 271759610.

Pareigybė: PSPC Šeimos paramos tarnybos atvejo vadybininkas.

Pareigybės paskirtis – vykdyti atvejo vadybą Plungės rajono savivaldybėje.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Skelbimas galioja iki: 2023-02-14

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Būti įgijus universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį.
2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį.
3. Turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.).
4. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo III kategoriją.
5. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Plungės rajono savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą ir organizavimą.
6. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis PSPC nuostatais, PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, PSPC direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
7. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
8. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.
9. Nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias bei gebėjimus.

Funkcijos:
1. Formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas.
2. Tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus.
3.Telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai.
4. Organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą.
5. Koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą.
6. Koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.
7. Inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje.
8. Dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą savivaldybėje.
9. Bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.
10. Teikti siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
11. Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
12. Teikti siūlymus PSPC direktoriui dėl darbo organizavimo;
13. Rengti metų veiklos ataskaitas, informacinius ir kitus dokumentus, paklausimus ir atsakymus valstybės ir savivaldybių įstaigoms, nagrinėti skundus ir pasiūlymus.
14. Vykdyti su PSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti PSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Darbo užmokestis: 8,1-8,49 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (ir kopijas), kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. Gyvenimo aprašymą (CV) -nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalymų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas) (įstaigos interneto svetainėje)  https://plungesspc.lt/
  5. Turimas rekomendacijas.
  6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, jei atsiranda būtinybė patikslinti pretendento duomenis, tai terminas gali būti pratęsiamas 5 kalendorines dienas.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 671 11 680,  el. p. soc.par.centras@gmail.com

PRETENDENTO-ANKETA 

2023-01-31