Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas psichologo pareigoms užimti 

Įstaigos pavadinimas:  Plungės socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Mendeno g. 4,  Plungė.

Įmonės kodas: 271759610.

Pareigybė: PSPC psichologo pareigoms.

Pareigybės paskirtis – įvertinti ir spręsti socialinių paslaugų gavėjų psichologines, asmenybės ir kt. problemas, bendradarbiaujant su specialistais.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis).

Skelbimas galioja iki: 2024-06-08

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Darbuotojas, einantis psichologo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
 • privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti raštvedybos taisykles, Centro nuostatais kitais vidaus teisės aktais;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, pildyti dokumentus, teikti ataskaitas, planuoti savo darbą, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus;
 • gebėti inicijuoti ir dalyvauti rengiant bei vykdant programas ir projektus;
 • žinoti darbo su paslaugų gavėjais specifiką, gebėti teikti reikiamą psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems socialinių paslaugų gavėjams;
 • turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus socialinių paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems psichologinę pagalbą, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
 • savo veikloje vadovautis profesinės etikos principais ir vertybėmis, dirbant su socialinių paslaugų gavėjais;
 • laikytis konfidencialumo, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Kiti reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (ne mažesnis nei 2 m. vairuotojo stažas).

2. Psichologo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • užmezga santykį su asmenimis, patiriančiais įvairių sunkumų, įtraukia juos į pagalbos teikimo procesą;
 • įvertina paslaugų gavėjų galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir kt. problemas;
 • rūpinasi socialinių paslaugų gavėjų psichine sveikata, organizuoja paslaugų gavėjams psichologines terapijas tiek individualias, tiek grupines;
 • pagal kompetenciją teikia kompleksines paslaugas šeimai: teikia psichologinę, psichosocialinę pagalbą paslaugų gavėjams Centre ir/ar paslaugų gavėjų namuose (pagal poreikį);
 • bendradarbiauja su dirbančiais specialistais, su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis teikiamų socialinių paslaugų srityje;
 • teikia psichologinę pagalbą socialinių paslaugų gavėjams, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems trauminių emocinių išgyvenimų (ligų, netekčių, skyrybų ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems ir su jais tiesiogiai dirbančius darbuotojus šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia ir teikia individualias rekomendacijas psichologinėms, asmenybės ir kt. problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologines, asmenybės ir kt. problemas bei veiksmingiau ugdo psichologinių, asmenybės ir kt. problemų turinčius paslaugų gavėjus;
 • dalyvauja formuojant teigiamą Centro darbuotojų požiūrį į psichologinių, asmenybės ir kt. problemų turinčius paslaugų gavėjus;
 • vykdo šviečiamąją veiklą Centro padaliniuose raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos ir kt. klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją reikalingą konsultuojamų paslaugų gavėjų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su Centro padalinių vedėjais ir jų darbuotojais, esant būtinybei – su kitomis institucijomis bei atlieka paslaugų gavėjų veiklos ir elgesio stebėseną;
 • teikia informaciją (raštu/žodžiu) apie paslaugų gavėjus, turinčius psichologinių, asmenybės ir kt. problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
 • atlieka aktualius psichologinius tyrimus Centre, atsižvelgdamas į poreikius;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus su paslaugų gavėjais, smulkiai planuoja darbą mėnesiui;
 • padeda stiprinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų ryšį su bendruomene;
 • derina su direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą metams;
 • vykdo nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus savo darbo metu.

Darbo užmokestis: 1 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)+ kintamoji dalis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (ir kopijas), kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą (CV)-nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas) (įstaigos interneto svetainėje)  https://plungesspc.lt/
 5. Turimas rekomendacijas;
 6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo, jei atsiranda būtinybė patikslinti pretendento duomenis, tai terminas gali būti pratęsiamas 5 kalendorines dienas.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel.  0 671  11 680, el. p. soc.par.centras@gmail.com

PRETENDENTO-ANKETA 

 

Skelbiamas konkursas Šeimos paramos tarnybos socialinio darbuotojo su šeimomis pareigoms užimti (1 etatas)

Įstaigos pavadinimas:  Plungės socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Mendeno g. 4,  Plungė.

Įmonės kodas: 271759610.

Pareigybė: PSPC Šeimos paramos tarnybos  socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis.

Pareigybės paskirtis – teikti socialinę pagalbą šeimoms, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (terminuota darbo sutartis, 2 metams).

Skelbimas galioja iki: 2024-06-11

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų srities, socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją arba socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
 3. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
 4. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Plungės rajono savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.
 5. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis PSPC nuostatais, PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, PSPC direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
 6. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 7. Nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias bei gebėjimus.
 8. Gebėti dirbti komandoje ir dirbti savarankiškai.
 9. Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.
 10. Šeimos paramos tarnybos socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:
 • būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, atsakingas; gebėti bendrauti su įvairaus būdo žmonėmis;
 • vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;
 • pasitikėti savo klientu, būti objektyviam priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;
 • laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus;
 • laikytis socialinių darbuotojų Etikos kodekso reikalavimų.

Kiti reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (ne mažesnis nei 2 m. vairuotojo stažas).

Funkcijos:

 1. Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoti ir teikti socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.
 2. Dirbti socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose.
 3. Teikti šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.
 4. Tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas.
 5. Bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keistis informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoti jį apie pokyčius šeimoje.
 6. Teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo.
 7. Dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.
 8. Dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje.
 9. Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis: 0,94 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)+ kintamoji dalis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (ir kopijas), kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą (CV) -nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas) (įstaigos interneto svetainėje)  https://plungesspc.lt/
 5. Turimas rekomendacijas;
 6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo, jei atsiranda būtinybė patikslinti pretendento duomenis, tai terminas gali būti pratęsiamas 5 kalendorines dienas.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 671 11680, el. p. soc.par.centras@gmail.com

PRETENDENTO-ANKETA 

Skelbiamas konkursas Plungės socialinių paslaugų centro teisininko pareigoms užimti (0,5 etato)

Įstaigos pavadinimas:  Plungės socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Mendeno g. 4,  Plungė.

Įmonės kodas: 271759610.

Pareigybė: PSPC teisininkas.

Pareigybės paskirtis – vykdyti asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, pagal įgaliojimą atstovauti įstaigai teismuose, kitose valdžios, valdymo, teisėsaugos bei vietos savivaldos institucijose ir atlikti atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, teikti įstaigos darbuotojams teisines konsultacijas.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato).

Skelbimas galioja iki: 2024-06-11

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą);
 • .išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo teisę bei asmens duomenų apsaugą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisines išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, teikti teisines konsultacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ir „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus, gebėti juos taikyti praktikoje.

Kiti reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Funkcijos:

 1. atlieka asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas:

1.1. informuoja įstaigos administraciją ir darbuotojus apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitus Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoja juos šiais klausimais;

1.2. vykdo asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo įstaigoje stebėseną, analizę ir vertinimą;

1.3. konsultuoja duomenų subjektus jų teisių įgyvendinimo klausimais;

1.4. koordinuoja poveikio duomenų apsaugai vertinimą įstaigoje;

1.5. rengia įstaigos vidaus teisės aktus, susijusius su asmens duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimu įstaigoje;

1.6. skatina darbuotojų informuotumo didinimą duomenų apsaugos klausimais ir organizuoja mokymus;

1.7. atlieka kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir kitais duomenų apsaugos subjektais;

1.8. rengia atsakymus į duomenų subjektų, priežiūros institucijų ir kitų asmenų paklausimus, kitus raštus, susijusius su įstaigos vykdomu asmens duomenų tvarkymu;

1.9. pagal savo kompetenciją dalyvauja derinant įstaigos pasirašomas sutartis su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis;

 1. pagal įgaliojimą atstovauja įstaigai teismuose ir kitose valdžios, valdymo, teisėsaugos bei vietos savivaldos institucijose ir atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, atsiliepimų, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus);
 2. teikia informaciją įstaigos direktoriui apie priskirtų bylų eigą, pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių priskirtose bylose, atsako už teikiamos informacijos, išvadų teisingumą ir pagrįstumą;
 3. nagrinėja įstaigos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus arba koordinuoja jų rengimą;
 4. konsultuoja įstaigos darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su įstaigos veikla;
 5. įstaigos direktoriaus pavedimu rengia pasiūlymus keisti arba panaikinti galiojančius įstaigos teisės aktus, priimti naujus teisės aktus;
 6. rengia arba dalyvauja rengiant Plungės savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, įstaigos direktoriaus įsakymų, teisės aktų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;
 7. dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus:

8.1. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus, teikia išvadas dėl jų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;

8.2. konsultuoja pirkimų organizatorius viešųjų pirkimų klausimais;

 1. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę:

9.1. nagrinėja pranešimus dėl galimo korupcijos atvejo;

9.2. vykdo nustatytų korupcinių atvejų tyrimus;

9.3. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie nustatytus korupcinius atvejus;

9.4. atlieka įstaigos veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

9.5. rengia motyvuotą išvadą dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

9.6. rengia įstaigos korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

9.7. teikia siūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti;

9.8. atlieka įstaigos teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

9.9. vykdo įstaigos darbuotojų antikorupcinį švietimą, orientuoja, kad jie laikytųsi skaidraus elgesio nustatytų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusižengimais, nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

 1. dalyvauja komisijų darbe tiriant darbuotojų darbo pareigų pažeidimus;
 2. įstaigos direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, posėdžiuose;
 3. seka teisės aktų kaitą jam priskirtoje srityje, informuoja įstaigos direktorių apie teisės aktų pasikeitimus;
 4. vykdo kitus teisėtus įstaigos direktoriaus pavedimus.

Darbo užmokestis: 1,16 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)+ kintamoji dalis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (ir kopijas), kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas) (įstaigos interneto svetainėje)  https://plungesspc.lt/
 5. Turimas rekomendacijas;
 6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo, jei atsiranda būtinybė patikslinti pretendento duomenis, tai terminas gali būti pratęsiamas 5 kalendorines dienas.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 0 671 11 680, el. p. soc.par.centras@gmail.com

PRETENDENTO-ANKETA 

2024-05-30