Paslaugos

Centras teikia paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams remdamasis Centro Nuostatais ir įstaigos savininko nustatyta apmokėjimo už paslaugas tvarka.

Specialiosios socialinės paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti   visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių  paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant kompleksinę pagalbą. Socialinių paslaugų centre teikiamos šios specialiosios paslaugos:

 • Stacionarios socialinės globos paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas; 
 • Dienos socialinė globa;
 • Socialinė priežiūra – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • Pagalba į namus paslaugos;
 • Integralios pagalbos paslaugos.
 • Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos organizavimo;

Bendrosios paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros , be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Plungės socialinių paslaugų centre teikiamos šios bendrosios socialines paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • sociokultūrines;
 • asmens higienos;
 • priežiūros paslaugų organizavimo;
 • transporto organizavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • techninių pagalbos priemonių organizavimo;
 • Europos pagalbos paramos dalijimo labiausiai skurstantiems Plungės rajono gyventojams organizavimo;
 • asmens gebėjimo pasirūpinti savimi nustatymo organizavimo;
 • konsultacinių paslaugų šeimai ir vaikui organizavimo;
 • budinčio globotojo ir laikinojo atokvėpio paslaugos globėjams ir budintiems globotojams organizavimo;
 • GIMK veiklos organizavimo;
 • moterų krizių įveikimo paslaugos organizavimo.

Visos socialinės paslaugos išskyrus informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą yra mokamos. Mokesčio už paslaugas dydis asmeniui nustatomas, atsižvelgiant į teikiamų socialinių paslaugų rūšį, šių paslaugų sudėtį, asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas. Socialinių paslaugų įkainiai apskaičiuojami, vadovaujantis socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais ir tvirtinami įstaigos savininko.

Asmenys, norintys gauti Centro teikiamas paslaugas, kreipiasi į atsakingą Centro socialinį darbuotoją, kuris nustato individualų paslaugų poreikį, atsižvelgdamas į asmens savarankiškumą, amžių, sveikatos būklę, specialiuosius poreikius bei šeimos galimybes pasirūpinti juo. Asmeniui skiriamos socialinės paslaugos turi būti patvirtintos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.

Informacija atnaujinta 2021-10-27