Skelbiamas konkursas Plungės socialinių paslaugų centro teisininko pareigoms užimti (0,5 etato)

Įstaigos pavadinimas:  Plungės socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Mendeno g. 4,  Plungė.

Įmonės kodas: 271759610.

Pareigybė: PSPC teisininkas.

Pareigybės paskirtis – vykdyti asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, pagal įgaliojimą atstovauti įstaigai teismuose, kitose valdžios, valdymo, teisėsaugos bei vietos savivaldos institucijose ir atlikti atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, teikti įstaigos darbuotojams teisines konsultacijas.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis, 0,5 etato).

Skelbimas galioja iki: 2024-06-11

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą);
 • .išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo teisę bei asmens duomenų apsaugą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisines išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, teikti teisines konsultacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ir „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus, gebėti juos taikyti praktikoje.

Kiti reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Funkcijos:

 1. Atlieka asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas:

1.1. informuoja įstaigos administraciją ir darbuotojus apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitus Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoja juos šiais klausimais;

1.2. vykdo asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo įstaigoje stebėseną, analizę ir vertinimą;

1.3. konsultuoja duomenų subjektus jų teisių įgyvendinimo klausimais;

1.4. koordinuoja poveikio duomenų apsaugai vertinimą įstaigoje;

1.5. rengia įstaigos vidaus teisės aktus, susijusius su asmens duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimu įstaigoje;

1.6. skatina darbuotojų informuotumo didinimą duomenų apsaugos klausimais ir organizuoja mokymus;

1.7. atlieka kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir kitais duomenų apsaugos subjektais;

1.8. rengia atsakymus į duomenų subjektų, priežiūros institucijų ir kitų asmenų paklausimus, kitus raštus, susijusius su įstaigos vykdomu asmens duomenų tvarkymu;

1.9. pagal savo kompetenciją dalyvauja derinant įstaigos pasirašomas sutartis su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis;

 1. pagal įgaliojimą atstovauja įstaigai teismuose ir kitose valdžios, valdymo, teisėsaugos bei vietos savivaldos institucijose ir atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, atsiliepimų, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus);
 2. teikia informaciją įstaigos direktoriui apie priskirtų bylų eigą, pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių priskirtose bylose, atsako už teikiamos informacijos, išvadų teisingumą ir pagrįstumą;
 3. nagrinėja įstaigos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus arba koordinuoja jų rengimą;
 4. konsultuoja įstaigos darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su įstaigos veikla;
 5. įstaigos direktoriaus pavedimu rengia pasiūlymus keisti arba panaikinti galiojančius įstaigos teisės aktus, priimti naujus teisės aktus;
 6. rengia arba dalyvauja rengiant Plungės savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, įstaigos direktoriaus įsakymų, teisės aktų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;
 7. dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus:

8.1. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus, teikia išvadas dėl jų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;

8.2. konsultuoja pirkimų organizatorius viešųjų pirkimų klausimais;

 1. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę:

9.1. nagrinėja pranešimus dėl galimo korupcijos atvejo;

9.2. vykdo nustatytų korupcinių atvejų tyrimus;

9.3. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie nustatytus korupcinius atvejus;

9.4. atlieka įstaigos veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

9.5. rengia motyvuotą išvadą dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

9.6. rengia įstaigos korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

9.7. teikia siūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti;

9.8. atlieka įstaigos teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

9.9. vykdo įstaigos darbuotojų antikorupcinį švietimą, orientuoja, kad jie laikytųsi skaidraus elgesio nustatytų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusižengimais, nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

 1. dalyvauja komisijų darbe tiriant darbuotojų darbo pareigų pažeidimus;
 2. įstaigos direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, posėdžiuose;
 3. seka teisės aktų kaitą jam priskirtoje srityje, informuoja įstaigos direktorių apie teisės aktų pasikeitimus;
 4. vykdo kitus teisėtus įstaigos direktoriaus pavedimus.

Darbo užmokestis: 1,16 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)+ kintamoji dalis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (ir kopijas), kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas) (įstaigos interneto svetainėje)  https://plungesspc.lt/
 5. Turimas rekomendacijas;
 6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo, jei atsiranda būtinybė patikslinti pretendento duomenis, tai terminas gali būti pratęsiamas 5 kalendorines dienas.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 0 671 11 680, el. p. soc.par.centras@gmail.com

PRETENDENTO-ANKETA 

2024-06-28