Skelbiamas konkursas psichologo pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas:  Plungės socialinių paslaugų centras (toliau – PSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Mendeno g. 4,  Plungė.

Įmonės kodas: 271759610.

Pareigybė: PSPC psichologo pareigoms.

Pareigybės paskirtis – įvertinti ir spręsti socialinių paslaugų gavėjų psichologines, asmenybės ir kt. problemas, bendradarbiaujant su specialistais.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis).

Skelbimas galioja iki: 2024-06-08

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Darbuotojas, einantis psichologo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
 • privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti raštvedybos taisykles, Centro nuostatais kitais vidaus teisės aktais;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, pildyti dokumentus, teikti ataskaitas, planuoti savo darbą, gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus;
 • gebėti inicijuoti ir dalyvauti rengiant bei vykdant programas ir projektus;
 • žinoti darbo su paslaugų gavėjais specifiką, gebėti teikti reikiamą psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems socialinių paslaugų gavėjams;
 • turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus socialinių paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems psichologinę pagalbą, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
 • savo veikloje vadovautis profesinės etikos principais ir vertybėmis, dirbant su socialinių paslaugų gavėjais;
 • laikytis konfidencialumo, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Kiti reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (ne mažesnis nei 2 m. vairuotojo stažas).

2. Psichologo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • užmezga santykį su asmenimis, patiriančiais įvairių sunkumų, įtraukia juos į pagalbos teikimo procesą;
 • įvertina paslaugų gavėjų galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir kt. problemas;
 • rūpinasi socialinių paslaugų gavėjų psichine sveikata, organizuoja paslaugų gavėjams psichologines terapijas tiek individualias, tiek grupines;
 • pagal kompetenciją teikia kompleksines paslaugas šeimai: teikia psichologinę, psichosocialinę pagalbą paslaugų gavėjams Centre ir/ar paslaugų gavėjų namuose (pagal poreikį);
 • bendradarbiauja su dirbančiais specialistais, su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis teikiamų socialinių paslaugų srityje;
 • teikia psichologinę pagalbą socialinių paslaugų gavėjams, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems trauminių emocinių išgyvenimų (ligų, netekčių, skyrybų ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems ir su jais tiesiogiai dirbančius darbuotojus šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia ir teikia individualias rekomendacijas psichologinėms, asmenybės ir kt. problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologines, asmenybės ir kt. problemas bei veiksmingiau ugdo psichologinių, asmenybės ir kt. problemų turinčius paslaugų gavėjus;
 • dalyvauja formuojant teigiamą Centro darbuotojų požiūrį į psichologinių, asmenybės ir kt. problemų turinčius paslaugų gavėjus;
 • vykdo šviečiamąją veiklą Centro padaliniuose raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos ir kt. klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją reikalingą konsultuojamų paslaugų gavėjų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su Centro padalinių vedėjais ir jų darbuotojais, esant būtinybei – su kitomis institucijomis bei atlieka paslaugų gavėjų veiklos ir elgesio stebėseną;
 • teikia informaciją (raštu/žodžiu) apie paslaugų gavėjus, turinčius psichologinių, asmenybės ir kt. problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
 • atlieka aktualius psichologinius tyrimus Centre, atsižvelgdamas į poreikius;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus su paslaugų gavėjais, smulkiai planuoja darbą mėnesiui;
 • padeda stiprinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų ryšį su bendruomene;
 • derina su direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą metams;
 • vykdo nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus savo darbo metu.

Darbo užmokestis: 1 PABD (pareiginės algos bazinis dydis)+ kintamoji dalis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ir kopiją), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (ir kopijas), kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą (CV)-nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas) (įstaigos interneto svetainėje)  https://plungesspc.lt/
 5. Turimas rekomendacijas;
 6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo, jei atsiranda būtinybė patikslinti pretendento duomenis, tai terminas gali būti pratęsiamas 5 kalendorines dienas.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel.  0 671  11 680, el. p. soc.par.centras@gmail.com

PRETENDENTO-ANKETA 

2024-05-30