Teisės aktai

 

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla:

Lietuvos Respublikos konstitucija (Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume). Galiojanti suvestinė redakcija 2019-09-01  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1890 

LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. 2000-07-18. Nr. VIII-1864. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-31  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr

LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603 Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/bahXwHPDOb

LR Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas 2010 m. sausio 21 d. Nr. XI-666  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364294

LR Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722 Galiojanti suvestinė redakcija 2008-11-29 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.327811

LR Socialinių paslaugų įstatymas 2006-01-19 Nr. X-493. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-10-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-08-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija Priimta Generalinės Asamblėjos 44/25 rezoliucija pagal Trečiojo komiteto pranešimą A/44/736 ir Corr. 1. Lietuvoje įsigalioja 1992-03-01  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

LR SADM – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas sprendimas „Dėl socialinių paslaugų asmens namuose teikimo ir socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimo namuose organizavimo būtinų sąlygų“ Suvestinė redakcija nuo 2020-06-01. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b75b87196b511eaa51db668f0092944/asr

LR SADM ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-24  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

LR “Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas” Galiojanti suvestinė redakcija 2019-09-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/zKnPrLHqwo  

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM direktoriaus įsakymas, 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. BV-134/V1-426 „Dėl globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. BV-269/V1-496 Vilnius https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8a98ff32d87411ea8f4ce1816a470b26?jfwid=-2y4hh9aw3

LR SADM ministro įsakymas “Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo” 2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 2002-03-27. Nr. 405. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163202/RjtEyuFXdX

LR SADM ministro įsakymas „Dėl LR SAD ministro 2002-04-18 įsakymo nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 2018-07-13. Nr. A1-368. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c4584422892e11e8aa33fe8f0fea665f

LR SADM ministro įsakymas „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 2014-02-14. Nr. A1-83. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-04-24 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db/EskLrXnuyQ

VVTĮT prie SADM direktoriaus įsakymas „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“. 2019 m. spalio 4 d. Nr. BV-289 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b786210e93911e99f05bdf72918ad4e 

LR SAM ministro įsakymas „Dėl ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“. 2017-07-17. Nr. 386. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1b434a00202d11e58a4198cd62929b7a

LR SAM ir SADM ministro įsakymas „Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant, asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“. 2001-07-24. Nr. 404/96. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.146324/asr

VVTĮT prie SADM direktoriaus įsakymas „Dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2018-09-11 Nr. BV-148. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/680056f0b78b11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-2y4hgslu6

LR SADM ministro įsakymas 2004-06-18 įsakymo Nr. A1-154 „Dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 2009-07-24. Nr. A1-467. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-02-10 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236054/uHkleZZzvP

LR SADM ministro įsakymas 2019 m. gegužės 20 d. Nr. A1-285 “Dėl 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e58a33607bfe11e98a8298567570d639

LR Vyriausybės 2002-09-10 nutarimo Nr. 1422 „Dėl įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 2009-05-20. Nr. 457. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/75747861f0f111e5bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=-1cwxvqbjj1

LR Šeimynų įstatymas. 2010-02-11. Nr. XI-681. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365491/asr

LR SADM ministro įsakymas „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko soc. globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2006-06-27 Nr. A1-179. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279576

LR Išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-06-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5981/asr

LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas 2011-05-26 Nr. XI- 1425. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400334/asr

LR SAM ministro įsakymas 2009 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-714 Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Galiojanti suvestinė redakcija 2014-12-01  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351938/FxwNAlXXJx

LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01  https://e-seimas.lrs.lt/port…/legalAct/…/TAD/TAIS.116582/asr
 ____________________________________________________________

 

Plungės rajono savivaldybės patvirtinti teisės aktai:

Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Plungės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b091b6b08afc11e6b969d7ae07280e89

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. DE-1062 „Dėl Plungės rajono savivaldybės asmeninės pagalbos teikimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą ir Plungės rajono savivaldybės valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“

Dienos centro padalinio tvarkos aprašas 2020-01-03

Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmenims namuose tvarkos aprašas

Globos Centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Plungės r. savivaldybėje tvarkos aprašas 2019-11-28

Dėl neigaliuju aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos

Mokėjimo už socialines paslaugas Plungės r. sav. tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-04-23

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Konfidencialumo, duomenų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Asmeninio asistento Plungės rajone tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta 2021-10-27