Teisės aktai

 

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla:

Lietuvos Respublikos konstitucija (Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume). Galiojanti suvestinė redakcija 2019-09-01  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1890 

LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. 2000-07-18. Nr. VIII-1864. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-31  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr

LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603 Galiojanti suvestinė redakcija 2019-12-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/bahXwHPDOb

LR Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas 2010 m. sausio 21 d. Nr. XI-666  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364294

LR Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722 Galiojanti suvestinė redakcija 2008-11-29 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.327811

LR Socialinių paslaugų įstatymas 2006-01-19 Nr. X-493. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-10-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-08-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija Priimta Generalinės Asamblėjos 44/25 rezoliucija pagal Trečiojo komiteto pranešimą A/44/736 ir Corr. 1. Lietuvoje įsigalioja 1992-03-01  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

LR SADM – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas sprendimas „Dėl socialinių paslaugų asmens namuose teikimo ir socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimo namuose organizavimo būtinų sąlygų“ Suvestinė redakcija nuo 2020-06-01. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b75b87196b511eaa51db668f0092944/asr

LR SADM ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-24  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

LR “Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas” Galiojanti suvestinė redakcija 2019-09-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/zKnPrLHqwo  

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM direktoriaus įsakymas, 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. BV-134/V1-426 „Dėl globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. BV-269/V1-496 Vilnius https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8a98ff32d87411ea8f4ce1816a470b26?jfwid=-2y4hh9aw3

LR SADM ministro įsakymas “Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo” 2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“. 2002-03-27. Nr. 405. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163202/RjtEyuFXdX

LR SADM ministro įsakymas „Dėl LR SAD ministro 2002-04-18 įsakymo nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 2018-07-13. Nr. A1-368. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c4584422892e11e8aa33fe8f0fea665f

LR SADM ministro įsakymas „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 2014-02-14. Nr. A1-83. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-04-24 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db/EskLrXnuyQ

VVTĮT prie SADM direktoriaus įsakymas „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“. 2019 m. spalio 4 d. Nr. BV-289 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b786210e93911e99f05bdf72918ad4e 

LR SAM ministro įsakymas „Dėl ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo“. 2017-07-17. Nr. 386. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1b434a00202d11e58a4198cd62929b7a

LR SAM ir SADM ministro įsakymas „Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant, asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo“. 2001-07-24. Nr. 404/96. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.146324/asr

VVTĮT prie SADM direktoriaus įsakymas „Dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2018-09-11 Nr. BV-148. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/680056f0b78b11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-2y4hgslu6

LR SADM ministro įsakymas 2004-06-18 įsakymo Nr. A1-154 „Dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 2009-07-24. Nr. A1-467. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-02-10 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236054/uHkleZZzvP

LR SADM ministro įsakymas 2019 m. gegužės 20 d. Nr. A1-285 “Dėl 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e58a33607bfe11e98a8298567570d639

LR Vyriausybės 2002-09-10 nutarimo Nr. 1422 „Dėl įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. 2009-05-20. Nr. 457. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/75747861f0f111e5bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=-1cwxvqbjj1

LR Šeimynų įstatymas. 2010-02-11. Nr. XI-681. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365491/asr

LR SADM ministro įsakymas „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko soc. globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2006-06-27 Nr. A1-179. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279576

LR Išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621. Galiojanti suvestinė redakcija 2019-06-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5981/asr

LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas 2011-05-26 Nr. XI- 1425. Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400334/asr

LR SAM ministro įsakymas 2009 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-714 Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo Galiojanti suvestinė redakcija 2014-12-01  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351938/FxwNAlXXJx

LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01  https://e-seimas.lrs.lt/port…/legalAct/…/TAD/TAIS.116582/asr
 ____________________________________________________________

 

Plungės rajono savivaldybės patvirtinti teisės aktai:

Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Plungės socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b091b6b08afc11e6b969d7ae07280e89

Dienos centro padalinio tvarkos aprašas 2020-01-03

Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmenims namuose tvarkos aprašas

Globos Centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Plungės r. savivaldybėje tvarkos aprašas 2019-11-28

Dėl neigaliuju aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos

Mokėjimo už socialines paslaugas Plungės r. sav. tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-04-23

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta 2021-06-01